ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden:

Avenir Solutions

Kerkbuurt 6

8373 EG Blankenham

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Avenir Solutions, verder te noemen opdrachtnemer met (een) derde(n), verder opdrachtgever te noemen, gesloten overeenkomst, dan wel voortvloeiende overeenkomsten alsmede op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen.

 

Artikel 2. Offertes

De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig gedurende vijf dagen, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen acht dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle personen, middelen en gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien dit niet het geval is heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschortte totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 4. Contractduur : uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de partijen duidelijk anders zijn overeengekomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstijd dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, worden extra in rekening gebracht. Hiervoor gelden de tarieven en betalingsvoorwaarden als voor de oorspronkelijke opdracht. Wijzigingen die leiden tot vermindering van kosten zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan overeengekomen. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering moeten door de opdrachtgever tijdig aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer worden overschreden; in dit geval is artikel 8 van de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 6. Vertrouwelijkheid

De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zullen verder in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder instemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen van diens aanpak, werkwijze e.d. dan wel diens rapportage ter beschikking stellen.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden  behoudt opdrachtnemer zich rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis aan derden wordt gebracht.

 

Artikel 8. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen. In geval van tussentijdse opzegging heeft opdrachtnemer naast vergoeding van de reeds verrichte werkzaamheden, het recht  om een vergoeding te vragen gebaseerd op het bedrag dat normalerwijs gedeclareerd zou worden. In geval dat één van de beide partijen in geval van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

In de hierboven genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10. Gebreken : klachttermijn en verzuim

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Indien de klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van werkzaamheden niet meer mogelijk ofwel zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (aansprakelijkheid).

 

Artikel 11. Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief B.T.W., over het vastgestelde bedrag wordt 5% overhead kosten berekend, hierbuiten vallen reisuren, reis- en verblijfskosten. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldend voor een periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de kosten periodiek in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12. Betalingen

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder overschrijding van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer 14.89.79.548 Rabobank te Meppel. Na het verstrijken van veertien dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,85% per maand. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13. Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten het rechte voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten worden op een minimum gesteld van € 250,00. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, voorzover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is aansprakelijkheid van opdrachtnemer het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt over de laatste vier maanden verschuldigde honorariumgedeelte. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade aan opdrachtgever en/of derde(n) van foutieve adviezen. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.

 

Artikel 15. Overmacht

Tijdens overmacht als ziekte en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen. Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt uiteraard niet wanneer het reeds uitgevoerde deel geen waarde heeft.

 

Artikel 16. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke reglementen voor bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Zwolle. Opdrachtnemer blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

Einde algemene voorwaarden Avenir Solutions

Blankenham, 1 februari 2009

IT Consultants © 2010 | Privacy policy